Tel. 0297-293737   |   info@sitesoft.nl
HOME OVER ONS PRODUCTEN PORTFOLIO CONTACT SITE MAP
 
LEVERINGSVOORWAARDEN DOMEINREGISTRATIE EN HOSTING

Leveringsvoorwaarden Sitesoft Domeinregistratie en Hosting

Levering- en betalingsvoorwaarden Sitesoft, gevestigd en kantoorhoudende te Mijdrecht.

Hieronder vindt u de algemene levering- en betalingsvoorwaarden van Sitesoft voor Domeinregistratie en Hosting. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Domeinregistratie en Hosting door Sitesoft, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een daartoe rechtsgeldige persoon die bevoegd is te tekenen van een overeenkomst met Sitesoft verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 27 februari 2009.

1. Shared Hosting: de meest eenvoudige vorm van webhosting. Cliënt krijgt een stukje webruimte op een van de webservers van Sitesoft.
Domeinregistratie:

2. Sitesoft spant zich tot het uiterste in om een optimale beschikbaarheid van haar diensten te bieden. Sitesoft kan niet garanderen dat de telefoonlijn, kabelverbinding en/of andere verbindingen met Sitesoft en/of het Internet optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder niet wanneer Sitesoft van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden (telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, etc.).

3. Sitesoft onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van cliënt en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Sitesoft hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

4. Cliënt dient zelf over apparatuur, programmatuur en verbindingen te beschikken om gebruik te kunnen maken van de diensten van Sitesoft. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur, programmatuur en verbindingen noodzakelijk om van de diensten van Sitesoft gebruik te kunnen maken. Cliënt is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar website.

5. Sitesoft behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan de cliënt bekend gemaakt. Sitesoft is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt in de nieuwspagina's van de website van Sitesoft. Cliënt die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van deze voorwaarden, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

6. Sitesoft heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien cliënt:
- oneigenlijk gebruik maakt van het Internet of van de producten en diensten;
- informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
- informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderzins kwetsend genoemd kan worden.

7. In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van Sitesoft, heeft Sitesoft het recht de geleverde diensten en/of producten uit te schakelen, en dit zonder schadeloosstelling. Dit geldt eveneens voor alle producten van het type domeinnaam, waarbij Sitesoft geen enkele waarborg kan leveren voor verlenging van de registratie van de domeinnaam en ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich neemt in geval van wanbetaling. In geval van een betalingsachterstand schakelt Sitesoft een incassobureau in waarvan de kosten geheel op cliënt verhaald zullen worden.

8. Het is de cliënt niet toegestaan het systeem en de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of de algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
- het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
- spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
- het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie; seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
- hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet.

9. Cliënt verklaart Sitesoft niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van cliënt, en verplicht zich Sitesoft direct op de hoogte te stellen als cliënt enige claims ontvangt die voortvloeien uit de activiteiten van cliënt op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst.

10. Sitesoft is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt die is veroorzaakt door derden.

11. Cliënt verklaart Sitesoft nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de dienst/product en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. Sitesoft verplicht zich zijn infrastructuur up to date te houden om technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken.

12. Sitesoft is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijke door Sitesoft te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van cliënt jegens Sitesoft ontstaat. Cliënt dient, indien Sitesoft dit noodzakelijk acht, zijn medewerking te verlenen aan of handelingen te verrichten voor het onderzoeken en herstellen van storingen.

13. Het gebruik van scripts en andere programma' s op de diensten/producten van Sitesoft is toegestaan, zolang dit het functioneren van de dienst/product niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van Sitesoft.

14. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een Domeinnaam en/of IP-adressen. Sitesoft vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

15. Cliënt vrijwaart Sitesoft tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Sitesoft geen bemiddeling heeft verleend.

16. Tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten blijft een eventueel op verzoek van de cliënt aangevraagde domeinnaam ter beschikking van Sitesoft, zulks ongeacht de rechten welke de cliënt op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt de cliënt geacht afstand te hebben gedaan tot het moment van betaling. Sitesoft draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen door de cliënt van zijn recht(en) op de domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

17. Sitesoft kan bij ontbinding van de overeenkomst anders dan bij opzegging door de cliënt, de registratie van de domeinnaam van de cliënt opheffen of overdragen aan een geïnteresseerde partij. Ter zake aanvaardt Sitesoft geen enkele aansprakelijkheid.

18. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, hetzij met creditcard, hetzij door middel van een automatische incasso. In geval van automatische incasso moet cliënt Sitesoft machtigen om de verschuldigde bedragen van de cliënt zijn rekening af te schrijven. Cliënt dient zorg te dragen voor een toereikend saldo op de desbetreffende rekening.

19. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn op de rekening van Sitesoft binnen is gekomen, wordt cliënt geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Sitesoft is in dat geval gerechtigd de cliënt zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van de producten en diensten totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

20. Alle gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de cliënt verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,-, onverminderd het recht van Sitesoft om vergoeding van de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen, indien deze meer mochten bedragen dan genoemde 15%.

21. Sitesoft is gerechtigd de levering van producten en diensten op te schorten wanneer zij gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de cliënt.

22. Cliënt gaat deze overeenkomst met Sitesoft aan voor tenminste 12 maanden met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend met een zelfde periode verlengd. Opzegging is mogelijk zowel per aangetekende post als per fax, door gebruik te maken van het daarvoor bestemde opzeggingsformulier. De opzegtermijn vangt eerst aan op de dag waarop Sitesoft de opzegging ontvangt. Indien betaling niet tenminste één (1) maand voor het verstrijken van de termijn heeft plaatsgevonden, heeft Sitesoft het recht om de domeinregistratie niet te verlengen.

23. Tot installatie van de dienst/product wordt overgegaan na ontvangst van deze overeenkomst.

24. Alle in deze overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

25. Cliënt onthoudt zich ervan overige cliënten of Internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is cliënt verboden om processen of programma' s (al dan niet van het systeem) op te starten waarvan cliënt weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat Sitesoft, overige cliënten of Internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Daarnaast is het niet toegestaan om meer dan 5 background processen te draaien. Daarnaast mogen background processen alleen draaien als deze van toepassing zijn op domein. Hierbij valt te denken aan dagelijkse statistieken.

26. Sitesoft behoudt zich het recht voor om een wachtpagina te plaatsen, zolang cliënt nog geen pagina heeft geplaatst.

27. Bij overschrijding van de overeengekomen diskspace, kan Sitesoft het pakket verhogen naar een opvolgend duurder pakket dan het overeengekomen pakket.

28. Bij overschrijding van het overeengekomen dataverkeer, kan Sitesoft het pakket verhogen naar een opvolgend duurder pakket dan het overeengekomen pakket.

29. Cliënt dient in geval van een mogelijk faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling Sitesoft hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.

30. Cliënt geeft bij deze uitdrukkelijk toestemming aan Sitesoft om de verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een database die Sitesoft aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-) wetgeving opgeslagen en beheerd.

31. Wanneer cliënt deze voorwaarden accepteerd, zijn deze ook van toepassing op alle andere producten welke cliënt in de toekomst mogelijk van Sitesoft af zal nemen.

32. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Sitesoft en cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Utrecht aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Sitesoft met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Sitesoft beslissend.
Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Sitesoft: http://www.sitesoft.nl/algemene-voorwaarden-hosting.htm. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.